Seniorenraad Etten-Leur

Senioren hebben de toekomst

Nieuwtjes van en over de Seniorenraad Etten-Leur

"het laatste nieuws eerst"


2024

22 mei

In de Bode van 22 mei is een bijlage aanwezig over Etten-Leur Dementievriendelijk. De Seniorenraad levert een aanzienlijke bijdrage aan het dementievriendelijk maken van Etten-Leur

22 mei

Enkele leden van de Seniorenraad hebben deelgenomen aan een panelgesprek over de "Welbevinder" met studenten van de Erasmus universiteit.

14 mei

Een delegatie van de Seniorenraad heeft gesproken met enkele fractieleden uit de gemeenteraad over o.a. het ontbreken van een goed ouderenbeleid in de gemeente Etten-Leur. Omdat het gesprek niet bevredigend was wordt het gesprek met de afzonderlijke partijen voortgezet.

14 mei

Enkele leden van de Seniorenraad waren aanwezig bij een startbijeenkomst van het project "Later is nu" in gemeenschapshuis De Biesdonk in Breda. In dit project krijgen inwoners allerlei informatie om op een prettige manier thuis ouder te worden. Het project sluit grotendeels aan bij de campagne van de overheid "Praat vandaag over morgen".

13 mei

Overleg met gemeenteambtenaar over de campagne van de overheid "Praat vandaag over morgen" en de mogelijke inbreng van de gemeente in deze campagne

13 mei

In verband met de langdurige ziekte van de secretaris van de Seniorenraad, de heer Cees Musters, neemt de vice voorzitter mevrouw Josje Eggenkamp de werkzaamheden voorlopig over en is het e-mail adres gewijzigd in: stichtingseniorenraadettenleur@gmail.com.

8 mei
Na het gesprek met de projectleiders van de Welbevinder heeft één van de leden van de Seniorenraad een uitgebreid gesprek gevoerd met de software ontwikkelaars van de nieuw te ontwikkelen website.

7 april
Seniorenraad heeft per mail reactie gegeven aan de gemeente over de opgestelde WoonZorgvisie.

27 maart
Een afvaardiging van de Seniorenraad heeft een constructief overleg gevoerd met de projectleiders Welbevinder van Het Huisartsenteam. De Seniorenraad had zijn ongenoegen geuit over weer een extra Website voor ouderen naast de Vraagwijzer Etten-Leur. Afgesproken is dat de Seniorenraad zijn medewerking zal verlenen bij het ontwikkelen van de website.

26 maart
Zoals ze dat zo mooi zeggen: “Het heeft onze Majesteit de koning behaagd om u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau”. Ons bestuurslid Jaap Visser, heeft deze middag thuis, uit handen van de burgemeester, het lintje van lid in de Orde van Oranje-Nassau opgespeld gekregen voor al zijn verdiensten als vrijwilliger. Jaap proficiat !!!

Naast de Seniorenraad is Jaap ook nog actief als o.a.; coördinator, chauffeur en ritbemiddelaar bij ANWB AutoMaatje Etten-Leur, Bestuurslid bij Veilig Verkeer Etten-Leur, regio coördinator en mentor bij Mentorschap West-Brabant, Sesamadviseur en interim voorzitter buurthuis Kalsdonk in Roosendaal en Ouderling Kerkrentmeester bij de Protestantse Gemeente de Baai.

21 maart
Een afvaardiging van de Seniorenraad heeft periodiek overleg met het bestuur van Avoord. Onder andere is de Woonzorgvisie besproken.

20 maart
Campagne “Praat vandaag over morgen!!! “ gaat van start. Praat vandaag over morgen is een initiatief van ActiZ, branchevereniging van zorgorganisaties en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Met deze boodschap roepen we iedereen in Nederland op om het gesprek te voeren over ouder worden. De Seniorenraad wil zich sterk maken om deze campagne ook in Etten-Leur van start te laten gaan.

13 maart
Project lid Dementievriendelijk Etten-Leur en lid Seniorenraad heeft voorstel gedaan voor het ontwerpen van een publicitaire uiting voor het project VR brillen (virtual reality) om mensen te leren kennismaken wat het is om de ziekte dementie te hebben.

21 februari

De Seniorenraad heeft kennisgemaakt met de nieuwe burgemeester, mevrouw Marina Starmans-Gelijns. Tijdens dit overleg is het jaarverslag 2023 overhandigd.


20 februari

Op 20 februari 2024 had de Seniorenraad overleg met wethouders Verwijmeren en Schouw.
Wij spraken onze zorg uit dat in de binnenkort aan de gemeenteraad gepresenteerde Woonzorgvisie het vooral over wonen gaat en minder over zorg.  Dit maakten wij op toen we een presentatie over dit concept bijwoonden. Het college deelt deze zorg niet en zegt ons toe dat we alle tijd krijgen om een reactie te geven op het concept.
Het college blijft volharden in zijn standpunt dat er niet aan doelgroepenbeleid wordt gedaan en dat er om die reden geen ouderenbeleid gevoerd zal worden. De Seniorenraad vindt dat ouderen geen doelgroep zijn, bijna  de helft van de  Etten-Leurse bevolking bestaat uit ouderen. Er zijn goede voorbeelden van andere gemeenten waar het wel gebeurt. Er moet meer bewustwording komen ten aanzien van het probleem van de vergrijzing. Wethouder Verwijmeren gaat achter `Later is nu` aan zoals dit wordt gedaan in Breda.
Van het landelijk project De Welbevinder, verwacht het college veel.  Het gaat erom dat iemand naar de juiste zorg verwezen wordt en niet voor alles bij de huisarts aanklopt. De Seniorenraad  maakt zich zorgen over de digitale vorm en de toegankelijkheid voor ouderen.
De thuiszorg werkt te versnipperd. Er moet meer uitgewisseld worden en onderlinge afspraken gemaakt, liefst Etten-Leur breed. Het college is het met ons eens en denkt dat de aanbieders dit zelf ook door beginnen te krijgen.
Het college ziet veel in Community Care. (Voor elkaar zorgen) Een leefcoach helpt  een netwerk op te bouwen rondom mensen die zorg nodig hebben Ook hierbij zal weer goed moeten worden samengewerkt wil het een succes worden. Wij constateren dat er veel soorten coaches binnen onze gemeente werkzaam zijn.

19 februari

Tijdens de reguliere overlegvergadering van de Seniorenraad is het jaarverslag 2023 vastgesteld. Dit jaarverslag wordt naar alle belanghebbenden gestuurd.

25 januari

Nagenoeg de gehele Seniorenraad was donderdag 25 januari aanwezig bij de brede reflectiebijeenkomst  Woonzorgvisie Etten-Leur. Op basis van de presentatie heeft de Seniorenraad  een reactie gegeven aan de beleidsmakers.

17 januari

Naar aanleiding van het artikel in BNdeStem, Stad en Streek bladzijde 4, van 12 januari over de "Welbevinder"  heeft de Seniorenraad gereageerd. Op 17 januari verschijnt een artikel in BNdeStem, Stad en Streek bladzijde 6, onder de kop "Weer een hulplijn erbij ?"  met als subtitel "De Seniorenraad ergert zich aan nieuw initiatief huisartsen"

Op basis van het artikel is contact gelegd met Het Huisartsenteam West Brabant voor nader overleg.

2023

28 november

Een afvaardiging van de Seniorenraad was aanwezig bij de presentatie van de opgestelde uitgangspunten voor het nog te schrijven Accommodatiebeleid  Etten-Leur.

21 november

Een afvaardiging van de Seniorenraad was aanwezig bij de presentatie van de nieuwe website "Doe mee in Etten-Leur". De vindplaats voor sportieve creatieve en sociale activiteiten in Etten-Leur.

16 november

Enkele leden van de Seniorenraad hebben deelgenomen aan de discussieavond in het Trivium over de zorg 3.0 georganiseerd door de Zorggroep Het Huisartsenteam.

30 oktober
Drie leden van de Seniorenraad woonden in het Trivium een voorlichtingsbijeenkomst van de Lokale Alliantie bij.

23 oktober

Op 23 oktober heeft een afvaardiging van de Seniorenraad uitgebreid overleg gevoerd met het bestuur van Avoord. Tijdens het gesprek is onder andere de voortgang van de WoonZorgvisie van Etten-Leur uitgebreid besproken.

20 oktober

Op verzoek van de vrijwilligers van de Schaapskooi is een delegatie van de Seniorenraad op bezoek geweest bij de Schaapskooi. Tijdens het bezoek is uitgebreid van gedachten gewisseld over de activiteiten in de Schaapskooi.

16 oktober

Op verzoek van de projectleider Valpreventie heeft een afvaardiging van de Seniorenraad reacties en aanvullingen kunnen geven op het projectplan valpreventie.

11 oktober

Een afvaardiging van de Seniorenraad van de Seniorenraad was aanwezig bij de presentatie van het rapport over de Maatschappelijke accommodaties in Etten-Leur.

20 september

Een afvaardiging van de Seniorenraad heeft deelgenomen aan de workshop "Verward Gedrag" in Ut Praotuis.

20 september

Enkele leden van de Seniorenraad hebben samen met de lokale bestuurders van de woningbouwcoöperatie Alwel een fietstocht gemaakt langs diverse woon-zorglocaties van Alwel in Etten-Leur.

28 augustus

Enkele leden van de Seniorenraad waren aanwezig bij het "Werkatelier" Mobiliteitsplan voor Etten-Leur.

28 augustus

Tijdens het reguliere overleg van de Seniorenraad heeft de beleidsambtenaar Vera de Rooy de Seniorenraad bijgepraat over GALA (GALA= Gezond en Actief Leven Akkoord).

27 juni

een afvaardiging van de Seniorenraad is aanwezig bij de stakeholdersbijeenkomst voor het opstellen van de Woonzorgvisie voor Etten-Leur

16 juni

De Seniorenraad is aanwezig bij de workshop van de Lokale Alliantie voor "financieel ouder worden".

8 juni

De Seniorenraad is met een stand aanwezig op de, door de gemeente georganiseerde, Seniorenbeurs in de Nobelaer.   

5 juni

De Seniorenraad heeft vragen gesteld aan de gemeente over het benaderen van inwoners van 80 jaar en ouder door Avoord.

16 mei

Een afvaardiging van de Seniorenraad heeft een halfjaarlijks overleg met het bestuur van Avoord over het te voeren beleid, aandachtspunten en ontwikkelingen.

10 mei

Een afvaardiging van de Seniorenraad heeft een halfjaarlijks overleg met de wethouders Verwijmeren en Schouw en beleidsambtenaren over het te voeren beleid ten aanzien van ouderen en de rol van de Seniorenraad.

25 mei

De voorzitter en secretaris van de Seniorenraad worden geïnterviewd door het Seniorenhart voor het TV programma "tijd voor senioren" dat uitgezonden wordt op de lokale zender.

6 april

Twee leden van de Seniorenraad hebben op 6 april meegewerkt aan een opname voor het programma "Tijd voor Senioren"  van Streekomroep ZuidWest TV2 voor de rubriek "van alles wa". De opname wordt op 25 mei uitgezonden.

21 maart

Op verzoek van de Participatieraad heeft de Seniorenraad opmerkingen gemaakt aangaande de definitie mantelzorg en mantelzorgwoningen waarover de Participatieraad op verzoek van de gemeente een advies moest uitbrengen.

Vanaf week 11, worden organisaties die werkzaam zijn in het zorg- en welzijnsveld en vrijwilligersorganisaties en/ of verenigingen in Etten-Leur, benaderd voor het vullen van de Vraagwijzer. Door middel van een promotiefilmpje wordt getoond wat de Vraagwijzer kan en voor wie hij bestemd is.

8 maart

In de Bode van week 10 is een artikel geplaatst over de werkwijze van de Seniorenraad en daarin een oproep voor nieuwe leden.

8 maart

In de bestuursvergadering van 6 maart is het jaarverslag 2022 vastgesteld. Dit jaarverslag wordt naar alle belanghebbenden gestuurd.

6 februari

Tijdens de overleg vergadering van het bestuur van de Seniorenraad op 6 februari is het jaarplan 2023 en het aangepaste Huishoudelijk reglement goedgekeurd.

3 februari

De gemeente Etten-Leur is in samenwerking met de Seniorenraad en het Samenwerkingsplatform bezig met het bouwen van de Vraagwijzer voor Etten-Leur. In deze vraagwijzer kan men relevante informatie terugvinden op zorg- en welzijnsorganisaties, vervoer, veiligheid, inkomen etc. Het is de bedoeling dat de komende maanden alle organisaties gevraagd gaan worden hun gegevens hierop te plaatsen. Ook de Seniorenraad is hierop te vinden.

25 januari

In de Bode is op de gemeente pagina de vacature tekst voor nieuwe bestuursleden voor de Seniorenraad geplaatst.